I wanted to be a rural doctor in Canada. But our medical education system works against it

The Ottawa Citizen

Emma Cronk

Dear Perth residents, I am sorry.

My name is Emma Cronk, and I was raised on my parents’ 2,000-acre ranch in Parham, Ont., north of Kingston. I am currently a family medicine resident physician in Atlanta, Georgia at Emory University.

I tried for two application cycles for medical school in Canada, and applied broadly: from Ontario medical schools, to the east coast at Memorial University, to the west coast at University of British Columbia. After two years of rejection letters, I decided to apply internationally at Ross University School of Medicine in the Caribbean. I had come to realize that a lot of Canadian students were following this same path. . . [Full text]

Polish physicians and medical students declaration of faith and freedom of conscience

On 5 March, 2014, a Declaration of Faith for Catholic doctors and medical students was published in a letter by Dr. Wanda Półtawska, a friend of Pope John Paul II.  It was subsequently signed by over 3,000 people

The Declaration was carved onto two stone tablets and deposited at Jasna Gora on 25 May, 2014, during a pilgrimmage of health care workers to honour the canonization of John Paul II.  It closes with an affirmation that Catholics, including physicians, “have a right to perform their professional activities in accordance with their conscience.”  [Deklaracja Wiary website]

Deklaracja Wiary

Declaration of Faith*

Lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej
Of Catholic doctors and students of medicine, on the sexuality and fertility of human beings
Nam – lekarzom – powierzono strzec życie ludzkie od jego początku…  We, doctors, entrusted to protect human life from its conception until its natural end;
1. WIERZĘ w jednego Boga, Pana Wszechświata, który stworzył mężczyznę i niewiastę na obraz swój. 1. BELIEVE in one God, the Lord of the Universe, who created man and woman in his own image.
2. UZNAJĘ, iż ciało ludzkie i życie, będąc darem Boga, jest święte i nietykalne:
– ciało podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca, – moment poczęcia człowieka i zejścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga.Jeżeli decyzję taką podejmuje człowiek, to gwałci nie tylko podstawowe przykazania
Dekalogu, popełniając czyny takie jak aborcja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, eutanazja, ale poprzez zapłodnienie in vitro odrzuca samego Stwórcę.
2. PROCLAIM that the human body and life, being gifts from God, are sacred and inviolable and that,a. The body is subject to the laws of nature but is formed by The Creator;b. The moments of human conception and dying offer us, by God’s grace, the opportunity to participate in God’s love, creation and passion. If a person acts by their own will to negatively alter conception and bring about death, then he or she not only violates the basic commandments of the Decalogue, committing acts such as abortion, euthanasia, contraception, artificial insemination, and/or in vitro fertilisation, but rejects The Creator as well.
3. PRZYJMUJĘ prawdę, iż płeć człowieka dana przez Boga jest zdeterminowana biologicznie i jest sposobem istnienia osoby ludzkiej. Jest nobilitacją, przywilejem, bo człowiek został wyposażony w narządy, dzięki którym ludzie przez rodzicielstwo stają się współpracownikami Boga Samego w dziele stworzenia – powołanie do rodzicielstwa jest planem Bożym i tylko wybrani przez Boga i związani z Nim świętym sakramentem małżeństwa mają prawo używać tych organów, które stanowią sacrum w ciele ludzkim. 3. ACCEPT the truth that human sexuality is a gift of God and provides the method by which human beings are ennobled with the privilege to become “co-creators with God in the work of creation” through parenthood. The call to parenthood is God’s plan, and only those bound with Him by the holy sacrament of marriage have the ability to rightly use these gifts, which are sacred, in the human body.
4. STWIERDZAM, że podstawą godności i wolności lekarza katolika jest wyłącznie jego sumienie oświecone Duchem świętym i nauką Kościoła i ma on prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etyką lekarską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem. 4. ACKNOWLEDGE that the foundation for the dignity and freedom of the Catholic doctor is exclusively his or her conscience, enlightened by the Holy Spirit and informed by the teaching of the Church, and that he or she has the right to act according to said conscience and in keeping with medical ethics that have established the doctor’s right to oppose all acts that are against one’s conscience.
5. UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim – aktualną potrzebę przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji, – potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale także wiedzy o antropologii chrześcijańskiej i teologii ciała. 5. RECOGNISE the priority of God’s law over the law of nations and,a. The current need for providing alternatives to the anti-human ideologies and dictates imposed by some contemporary societies.b. The need to constantly deepen not only professional knowledge but also the knowledge of Christian anthropology and theology of the body.
6. UWAŻAM, że – nie narzucając nikomu swoich poglądów, przekonań – lekarze katoliccy mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem. 6. BELIEVE that, while not imposing their beliefs and opinions, Catholics, including doctors and students, have a right to perform their professional activities in accordance with their conscience.
Wysokim uznaniem darzymy tych lekarzy i członków służby zdrowia, którzy w pełnieniu swojego zawodu ponad wszelką ludzką korzyść przenoszą to, czego wymaga od nich szczególny wzgląd na chrześcijańskie powołanie. Niech niezachwianie trwają w zamiarze popierania zawsze tych rozwiązań, które zgadzają się z wiarą i prawym rozumem oraz niech starają się dla tych rozwiązań zjednać uznanie i szacunek ze strony własnego środowiska. Niech ponadto uważają za swój zawodowy obowiązek zdobywanie w tej trudnej dziedzinie niezbędnej wiedzy, aby małżonkom zasięgającym opinii, mogli służyć należytymi radami i wskazywać właściwą drogę, czego słusznie i sprawiedliwie się od nich wymaga. Likewise we hold in the highest esteem those doctors and members of the nursing profession who, in the exercise of their calling, endeavor to fulfill the demands of their Christian vocation before any merely human interest. Let them therefore continue constant in their resolution always to support those lines of action which accord with faith and with right reason. And let them strive to win agreement and support for these policies among their professional colleagues. Moreover, they should regard it as an essential part of their skill to make themselves fully proficient in this difficult field of medical knowledge. For then, when married couples ask for their advice, they may be in a position to give them right counsel and to point them in the proper direction. Married couples have a right to expect this much from them.
Paweł VI, Humanae vitae, 27. Pope Paul VI, Encyclical Humanae Vitae, 27
 *Translation by Matercare International

Does medical education make physicians susceptible to participating in torture?

  • Craig Klugman* | . . . Medical education does not provide courses in moral courage, defying authority, or turning against the tide of one’s peers. In fact, medical education encourages group think, keeping your head down and knowing your place in the hierarchy, and seeking out the approval of your peers. . .
    Full Text

Student pressured to participate in abortion

Saskatchewan, Canada

In speaking to the protection of conscience bill he introduced in the Canadian House of Commons, Mr. Maurice Vellacott told the House about an encounter he had had with one of his constituents, a student who was under some duress to participate in abortion. [Full text]

Med-school admission committees: tainted by pro-choice bias?

Williard Johnston, M.D.*

Recently, a worried pre-med student called me. A year ago her interview had gone badly, partly because her pro-life views became known to her interviewer, a woman whose pro-choice sentiments have been expressed to me personally in the past. Back for another try, her interview somehow ended up on the same topic.

A few months ago I met a new colleague at my community hospital. He reminded me of a conversation we had had several years ago, when he had phoned me for advice after losing his position at a public health clinic. He  had done well in the job, and was about to be hired permanently, when the non-physician office manager called him in for an “interview” and bluntly exposed his pro-life leanings. “It’s men like you who ruin the lives of  young women,” was her tactful observation. He was informed that he would be given no further sessions at the publicly funded downtown clinic, and was more or less told to pack his bags. Now in private practice not far from me, he still wonders if he did the right thing by accepting this treatment silently.

However, there is a far more basic threat to the ability of physicians to hold pro-life views.[Full text]