Protection of Conscience Project
Protection of Conscience Project
www.consciencelaws.org
Service, not Servitude

Service, not Servitude
Denmark Flag

Denmark

Act on Termination of Pregnancy and Fetal Reduction

Lov om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Source

Caution: machine assisted translation

LBK nr 541 af 16/06/2004

LBK nr 541 af 16/06/2004

10.  Svangerskabsafbrydelse efter udløbet af 12. svangerskabsuge og fosterreduktion må kun foretages af læger på amtskommunale, Bornholms Kommunes og Hovedstadens Sygehusfællesskabs sygehuse.

10. Termination of pregnancy after the end of the 12th week of pregnancy and fetal reduction may only be performed by doctors at county municipalities, Bornholm Municipality and the Capital Region of Denmark's Hospital Community.

(2) Læger, sygeplejersker, jordemødre, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter, for hvem det strider mod deres etiske eller religiøse opfattelse at foretage eller medvirke til svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion, skal efter anmodning fritages herfor. Tilsvarende gælder for personer, der er under uddannelse til et af de nævnte erhverv.

(2) Doctors, nurses, midwives, nurses and social and health assistants for whom it is contrary to their ethical or religious beliefs to perform or contribute to abortion or fetal reduction shall be exempted upon request. The same applies to persons who are in training for one of the mentioned professions.