Project Logo

Protection of Conscience Project

www.consciencelaws.org

Service, not Servitude
Portuguese flag

Poland

Ustawa o zawodzie lekarza
 
Medical Profession Act

[Full Text]

Caution: machine assisted translation.

Art. 30.  Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.

 

Art. 30. The doctor has a duty to provide medical assistance in any case, the delay in the granting of which could lead to danger of loss of life, serious injury or serious health disorder, as well as other emergency cases.

Art. 39. Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem,  z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma
ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

 

Art. 39.  The doctor may refrain from performing health care services contrary to his conscience, subject to art. 30, except that he is required to indicate the real possibility of obtaining the assistance of another physician or other health care institution and to state the reasons and record this fact in the medical records. The doctor carrying out his profession on the basis of an employment relationship or service has, moreover, the obligation of prior written notification of his supervisor.