Protection of Conscience Project
Protection of Conscience Project
www.consciencelaws.org
Service, not Servitude

Service, not Servitude

Swedish Parliamentary Debate

Freedom of conscience in health care

Re: Resolution 1763(2010) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

11 May, 2011

Sean Murphy*

Introduction

On 11 May, 2011 the Swedish Parliament debated the recommendations in a report from the Foreign Affairs Committee. Some of these concerned Resolution 1763(2010) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, which affirmed support for freedom of conscience for health care workers.

The prospect that medical professionals and health care workers might exercise freedom of conscience horrified the Left Party and alarmed other Swedish political parties. Hence, the Foreign Affairs Committee Report recommended that Parliament advise the Government that it "critical of the content of Resolution 1763 (2010) and considers that the delegation should work to bring about a change in the nature of this resolution."

The Left Party added a "reservation" suggesting that Parliament ask for the abrogation of Resolution 1763. The Sweden Democrats, in contrast, expressed support for the Resolution in a reservation of their own.

The Swedish Parliament rejected the alternatives proposed by both reservations and accepted the recommendation of the Committee. Sweden thus formally set itself against freedom of conscience for health care workers, albeit in language less extreme than that advocated by the Left Party.

Swedish

English

Original Text

(Caution: machine assisted translation)

Kammarens protokoll

House protocol

Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:100

Parliamentary rapid protocol 2010/11:100

Onsdagen den 11 maj Kl. 09:00 - 16:13

Wednesday, 11 May 09:00 - 16:13

18 § Europarådet
18 § Council of Europe
Föredrogs utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU12 Preferred foreign affairs committee report 2010/11: UU12
Europarådet (skr. 2010/11:54 och redog. 2010/11:ER1). Council of Europe (Comm. 2010/11:54 and explan. 2010/11:ER1).
Anf. 35 Björn Von Sydow (S):
Anf. 35 Björn Von Sydow (S):
(Social Democrat. Vice Chairman of the Council of Europe Swedish Delegation)

Herr talman! Utrikesutsk ottets betänkande om Europarådet innehåller en rad viktiga uttalanden från utskottet om hur riksdagen efter sina beslut vill att den svenska delegationen vid den parlamentariska församlingen ska arbeta. . . Det gäller också en uppmaning till oss att ändra det beslut som församlingen tog i början av oktober förra året om att anställda inom vården ska kunna välja att inte utföra aborter. . .

Mr President, the Foreign Affairs Committee report on the Council of Europe contains a number of key statements from the Committee to parliament pursuant to its decision about how the Swedish delegation at the Parliamentary Assembly should work . . . It also calls on us to change the decision of the Assembly, in early October last year, that employees in the health sector should be able to choose not to perform abortions.

Herr talman! Jag ser mycket positivt på att utskottet på det här sättet ger en inriktning åt vår delegation för hur vi ska arbeta. Det sker någon sorts parlamentarisering mellan utskott, delegation och naturligtvis hela kammarens kommande beslut. Jag tycker att det är en riktig utveckling. . .

Mr President, I very much welcome how the Committee has in this manner provided direction to our delegation about how we should work. This contributes to parliamentary cooperation among committees, delegations and, of course the whole House in its upcoming decision. I think it is a real development. . .

. . .Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4. Men jag ska försöka, herr talman, att låta bli att begära votering i eftermiddag, så får vi se om vi inte vinner en hel del tid.

. . . Mr President, I move acceptance of the reservations, 1, 2, 3 and 4. But I will try, Mr. President, to refrain from asking for a vote this afternoon, so we'll see if we can not win a lot of time.

Anf. 36 Bodil Ceballos (MP):
Anf. 36 Bodil Ceballos (MP):

(Remarks limited to dicussion of human trafficking.)

Anf. 37 Julia Kronlid (SD):
Anf. 37 Julia Kronlid (SD):

Herr talman! Jag börjar med att under punkt 6 yrka bifall till reservation 7.

Mr President, I will begin with paragraph 6 to support draft reservation 7.

Den 7 oktober förra året kom det glädjande beskedet att Europarådet antagit en resolution som skyddar vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet. Denna resolution innebär att ingen person och inget sjukhus eller institution ska tvingas, hållas ansvarig för eller på något sätt diskrimineras för att man på grund av samvetsbetänkligheter inte vill utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo. Resolutionen slår också fast att samtidigt som medlemsstaterna ska upprätthålla respekt för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska man också försäkra tillgången till vård och hälsa.

On October 7 last year came the good news that the Council of Europe adopted a resolution that protects the right of health professionals' to freedom of conscience. This resolution means that no person and no hospital or institution shall be obliged, be liable for or in any way discriminated against because, for reasons of conscience, they will not perform or assist in abortion, euthanasia, or any act that may cause the death of a human fetus or embryo. The resolution also states that while Member States should maintain respect for freedom of thought, conscience and religion, they must also ensure access to health care and treatment.

Europarådet inbjuder vidare medlemsstaterna att utveckla omfattande och tydliga bestämmelser som definierar och reglerar samvetsfrihet med hänsyn till hälso- och sjukvård. Dessa bestämmelser ska garantera rätten till samvetsfrihet i relation till medverkan i åtgärden i fråga, säkerställa att patienter informeras om invändningar i lämplig tid och hänvisas till andra vårdgivare och säkerställa att patienter får skälig behandling, i synnerhet i akuta fall.

The Council of Europe invites Member States to further develop comprehensive and transparent rules that define and regulate freedom of conscience with regard to health care. These rules should guarantee the right to freedom of conscience in relation to participation in the action in question, ensuring that patients are informed of the objections in a timely manner and referred to other health care providers, and ensure that patients receive fair treatment, especially in cases of emergency.

Sverige som ska vara förebild i frågan om mänskliga rättigheter har inte visat sig villigt att införliva bestämmelser om samvetsfrihet i svensk lagstiftning. Däremot har flertalet av de 47 medlemsländerna i Europarådet lagstadgat vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet. Sverige hör till ett av få undantagsfall som inte gjort det.

Sweden, which should be a model on issues of human rights, has not proved willing to include provisions on freedom of conscience in Swedish law. However, in the majority of the 47 member countries of the Council of Europe, statutory health professionals have the right to freedom of conscience. Sweden is one of the few exceptional cases in which they do not.

De sju andra riksdagspartierna vill dessutom att den svenska delegationen ska gå emot Europarådet genom att kritisera resolutionen och verka för en förändring.

The other seven parties in Parliament also want the Swedish delegation attending the Council of Europe to criticize the resolution and work for a change.

Herr talman! Jag ser inte fram emot de reaktioner som kommer att komma från Europarådet då. Det finns en uppenbar risk att Sverige framstår som ett land som visar sig direkt ovilligt att respektera grundläggande mänskliga rättigheter.

Mr President, I do not look forward to the reaction that will come from the Council of Europe then. There is an obvious risk that Sweden will stand out as a country that appears directly unwilling to respect fundamental human rights.

Varför ska mänskliga rättigheter inte gälla för vårdpersonal i Sverige? är det något som gör Sverige så unikt och komplicerat som land att vi inte kan följa i andra europeiska länders fotspår? I majoriteten av medlemsländerna har man fört in bestämmelser om samvetsfrihet. Vad är det som är jobbigare i just Sverige med att ge vårdpersonal och vårdgivare rätt till samvetsfrihet?

Why should human rights not apply to healthcare professionals in Sweden? Is there anything that makes Sweden so unique and complex a country that we can not follow in the footsteps of other European countries? In the majority of member countries, provisions on freedom of conscience have been introduced. What is difficult in Sweden, in particular, about providing health professionals and caregivers the right to freedom of conscience?

Att Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att upphäva resolutionen och därmed vill motverka rätten till samvetsfrihet gör mig inte förvånad. Men vad är det som gör att tre liberala partier och ett konservativt parti vill gå emot en viktig mänsklig rättighet som samvetsfrihet är?

That the Left Party has filed a motion to abrogate the resolution and thereby prevent the right to freedom of conscience does not surprise me. But what is it that makes the three liberal parties and a conservative party go against a human right as important as freedom of conscience?

Det är mycket anmärkningsvärt att Kristdemokraterna, som har skrivit om samvetsfrihet i sitt principprogram, inte har opponerat sig utan går emot sin egen politik i denna fråga och överlåter åt Sverigedemokraterna att bli det enda parti som står upp för vårdpersonalen och samvetsfriheten. Att ge efter för vad som är politiskt korrekt och rätta sig efter Alliansen är tydligen viktigare för Kristdemokraterna än att stå upp för sina väljare.

It is very remarkable that the Christian Democrats, who have written about freedom of conscience of their program of principles, have not objected, but go against their own policy on this issue and leave it to the Sweden Democrats to become the only party that stands up for health care workers and freedom of conscience. To give in to what is politically correct and comply with the alliance is obviously more important for the Christian Democrats than to stand up for their constituents.

Sverigedemokraterna vågar stå upp för viktiga värden och lyssna till sina väljare utan att ge vika för politiskt korrekta påtryckningar.

Sweden Democrats dare to stand up for important values ​​and listen to their constituents without giving in to politically correct pressure.

Herr talman! Det är som sagt bara Sverigedemokraterna som respekterar samvetsfriheten och yrkar på att avslå Hans Lindes motion om att upphäva resolutionen [PACE Resolution 1763] med motiveringen att vi ställer oss bakom resolutionen om samvetsfrihet och anser att den är viktig för vårdpersonalen i Sverige.

Mr President, again, it is only the Sweden Democrats who respect freedom of conscience and call for the rejection of Hans Linde's motion to withdraw the resolution [PACE Resolution 1763] on the grounds that we approve the resolution on freedom of conscience and believe that it is important for healthcare professionals in Sweden.

Oavsett om Sveriges riksdag i dag bifaller Hans Lindes reservation om att resolutionen [PACE Resolution 1763] ska upphävas eller bifaller utskottets förslag att verka för en förändring av resolutionen och ställa sig kritisk till den betyder det att Sverige visar sig ovilligt att acceptera det tydliga ställningstagande som Europarådet gjort i denna fråga.

Whether the Swedish parliament today accepts Hans Linde's reservation that [PACE Resolution 1763] should be set aside, or upholds the Committee's proposal to promote a change of resolution and be critical of it, it means that Sweden has shown itself unwilling to accept the clear position of the Council of Europe on this subject.

Sveriges riksdag skulle dessutom gå emot den grundläggande mänskliga rättigheten till samvetsfrihet som det finns stöd för både i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Europakonventionen. I artikel 18 i FN:s allmänna förklaring av mänskliga rättigheter står det till exempel: "Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet."

The Swedish parliament would also go against the fundamental human right to freedom of conscience that is supported by both the UN Declaration on Human Rights and the ECHR. Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights states, for example: "Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion."

Herr talman! En resolution som i god demokratisk ordning antagits av Europarådets parlamentariska samling kan omöjligt betraktas som ogiltig, vilket Sverige i princip har gjort genom att inte införliva bestämmelser om samvetsfrihet i svensk lagstiftning.

Mr President, a resolution in a genuine democracy adopted by the Council of Europe parliamentary assembly cannot possibly be regarded as invalid, though Sweden has in principle made ​​it so by failing to incorporate provisions on freedom of conscience in Swedish law.

Att dessutom försöka verka för att åstadkomma en förändring av denna resolution är varken möjligt eller trovärdigt. Sverige skulle göra sig till åtlöje om den svenska delegationen försökte motverka en resolution som antagits enligt de regler som råder i en europeisk institution vars grundval är främjandet av demokrati, rättstat och mänskliga rättigheter.

To try to work to bring about a change of this resolution is also not possible or credible. Sweden would make a laughing stock of the Swedish delegation if it subverts a resolution adopted under the rules prevailing in a European institution whose basis is the promotion of democracy, the rule of law and human rights.

Avslås Sverigedemokraternas reservation är det skamligt. Sverige som påstår sig vara ett land som står upp för mänskliga rättigheter sviker då den vårdpersonal som efterfrågar rätten till samvetsfrihet.

It would be shameful to reject the Sweden Democrats' reservation. Sweden, which claims to be a country that stands up for human rights, is failing health professionals who demand the right to freedom of conscience.

I stället för att verka för en förändring tycker jag att vi ska ta Europarådets resolution om samvetsfrihet på allvar, precis som flertalet andra länder i Europa gör.

Instead of promoting change, I think we should take the Council of Europe resolution on conscience seriously, just like most other countries in Europe.

Jag yrkar ännu en gång bifall till reservation nr 7.

I commend once again assent to reservation number 7.

Anf. 38 Hans Linde (V):
Anf. 38 Hans Linde (V):

Herr talman! Vi debatterar nu utrikesutskottets betänkande UU12 om verksamheten i Europarådet under 2009 och första halvåret 2010.

Mr President! We are now debating the Foreign Affairs Committee Report UU12 on the activities of the Council of Europe in 2009 and the first half of 2010.

Vänsterpartiet anser att Europarådet har en central roll att fylla som den mellanstatliga arena där Europas samtliga länder kan samlas för utbyte, samarbete och dialog. I ett Europa där spänningarna och motsättningarna tyvärr ökar har Europarådet en central roll att spela.

The Left Party believes that the European Council has a central role to play as the inter-governmental arena where all the countries of Europe can come together for sharing, cooperation and dialogue. In a Europe where the tensions and contradictions are unfortunately on the increase, the Council of Europe has a central role to play.

Europarådet är också en central aktör i arbetet för ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i Europa. Europakonventionen för mänskliga rättigheter och Europadomstolen är här avgörande verktyg.

The European Council is also a key player in efforts to increase respect for human rights in Europe. The European Convention on human rights and the European Court of Justice are crucial tools.

I betänkandet finns det sju reservationer, och Vänsterpartiet har valt att ställa sig bakom fem av dem. Det finns många viktiga frågor som borde diskuteras här i dag och som förtjänar en debatt, men jag har valt att i mitt anförande fokusera på två områden. . .

The report has seven reservations and the Left has chosen to align ourselves with five of them. There are many important issues that should be discussed here today and deserve a debate, but I have chosen in my speech to focus on two areas . . .

** **

Herr talman! Jag går så över till den andra frågan som jag vill lyfta upp i mitt anförande.

Mr President, I go to over to the second question that I want to raise in my speech.

Rätten att bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sin reproduktion är grundläggande mänskliga rättigheter. Europarådet har också i resolutioner uppmanat samtliga medlemsländer att garantera kvinnor rätten till lagliga och säkra aborter. Rätten till sin egen kropp är något som fortfarande kränks och inskränks i Europa. Uppgifter pekar på att så många som 800 000 illegala aborter genomförs i Europa varje år. Det är svårt att ange en exakt siffra; mörkertalet är stort. 800 000 illegala aborter innebär 800 000 fall där kvinnor förvägras rätten att bestämma över sin egen kropp. Det innebär 800 000 fall där kvinnors liv och hälsa riskeras. Det innebär 800 000 fall där kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter kränks - och det på vår egen kontinent.

The rights to make decisions about one's own body, sexuality and reproduction are basic human rights. The Council of Europe has also, in the resolution, called upon all Member countries to ensure women the right to legal and safe abortions. The right to one's own body is something that is still being violated and impaired in Europe. Data indicate that as many as 800,000 illegal abortions are carried out in Europe each year. It is difficult to give an exact figure; the number of unreported abortions is large. 800,000 illegal abortions are 800,000 cases of women being denied the right to control their own bodies. That means 800,000 cases in which women's lives and health are at risk. That means 800,000 cases in which women's basic human rights are violated - and on our own continent.

I oktober 2010 valde Europarådet att på ett skrämmande sätt ytterligare försvaga kvinnors rätt till sin egen kropp. Europarådet beslutade då om en resolution som innebär att anställda inom vården ska kunna vägra att utföra aborter. även hela sjukhus ska kunna vägra att utföra aborter. Resolutionen är inte juridiskt bindande, men måste betraktas som ett tydligt bakslag för kampen för kvinnors rättigheter i Europa. Det är nu avgörande att Sverige agerar och tydligt tar avstånd från resolutionen, och att man arbetar i Europarådet för att resolutionen ska upphävas.

In October 2010 the Council of Europe chose to further weaken women's right to her own body in a horrifying way. Council of Europe then adopted a resolution which means that employees in health care to refuse to perform abortions. Even whole hospitals can refuse to perform abortions. The resolution is not legally binding, but must be seen as a clear setback in the struggle for women's rights in Europe. It is now crucial that Sweden acts and clearly distances itself from the resolution, and works in the Council of Europe to have the resolution set aside.

I ett demokratiskt samhälle har vi rätt att ha olika åsikter och att uttrycka olika åsikter. I en demokrati har vi rätt att organisera oss och tillsammans med andra verka för en politisk förändring. Men demokrati innebär också respekt för demokratiskt fattade beslut.

In a democratic society, we may have different opinions and express different opinions. In a democracy, we have the right to organize ourselves and work with others for political change. But democracy also means respect for democratic decisions.

Det som kallas samvetsfrihet, men som jag skulle vilja kalla samvetsvägran, innebär att enskilda personer får rätt att sätta sig över demokratiskt fattade beslut och förvägra kvinnor deras grundläggande rättigheter och deras rätt till vård. Samvetsvägran är en inskränkning i aborträtten. Det kan inte beskrivas som något annat.

It is called freedom of conscience, but I would call it onscientious refusal, and it means that individuals have the right to override democratic decision and deny women their basic rights and their entitlement to benefits. Conscientious refusal is a restriction on abortion rights. It cannot be described as anything else.

I Italien, där man legaliserade aborter redan 1978, vägrar i dag 69 procent av läkarna att genomföra abort med hänvisning till så kallade moraliska skäl. Det är en uppenbar inskränkning i italienska kvinnors möjlighet att genomgå abort och deras rätt till hälsa som också är fastslagen i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

In Italy, which legalized abortion in 1978, today 69 percent of the doctors refuse to carry out abortion for so-called moral grounds. This is a clear limitation of Italian women's access to abortions and their right to health, which is also enshrined in the UN Declaration of Human Rights.

Att få bestämma över sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet. Att få arbeta som gynekolog eller barnmorska är däremot ingen grundläggande mänsklig rättighet. Den som utbildar sig till barnmorska eller gynekolog måste kunna ge patienten den vård hon har lagstadgad rätt till enligt svensk lagstiftning, annars bör personen välja ett annat yrke.

To get control over one's own body is a fundamental human right. The opportunity to work as a gynecologist or midwife is, however,not a fundamental human right. Those training to be a midwife or gynecologist should be able to give the patient the care she has a legal right to under Swedish law, otherwise, the person should choose another profession.

Herr talman! Vi har ibland i denna kammare, med rätta, anklagat Sverigedemokraterna för att vara ett enfrågeparti - man drivs bara av sin främlingsfientlighet. Vi kan i dag konstatera att Sverigedemokraterna är ett tvåfrågeparti, man är både mot invandrare och mot aborter. Jag hoppas att väljarna hemma i västra Götaland inför valet på söndag följer den här debatten och är medvetna om vad som sägs, nämligen att en röst på Sverigedemokraterna är en röst för inskränkt aborträtt, vilket innebär att kvinnor som söker sig till sjukvården i västra Götaland ska kunna vägras den vård som de har rätt till.

Mr President, we have sometimes in this House, rightly, accused the Sweden Democrats to be a one-issue party - one powered only by his xenophobia. We can now conclude that the Sweden Democrats are a two-issue party, it is both against immigrants and against abortion. I hope the voters back home in western Gotaland are following this debate for the election on Sunday and are aware of what is said, that a vote for the Sweden Democrats is a vote for limited abortion rights, which means that women who seek medical care in the Western Götaland to be denied the medical care to which they are entitled.

Samvetsvägran är en direkt diskriminering av kvinnor. Frågan till Julia Kronlid och Sverigedemokraterna är: Varför ska vi acceptera att kvinnor ska kunna diskrimineras i svensk sjukvård? Varför ska vi nöja oss med det? Ska lärare kunna vägra att undervisa öppet homosexuella elever? Ska poliser kunna vägra att ta mot en anmälan från praktiserande muslimer? Ska domstolar, men hänvisning till den enskildes samvete, kunna vägra att ta upp mål som berör funktionsnedsatta?

Conscientious refusal is direct discrimination against women. The question to Julia Kronlid and Sweden Democrats is: Why should we accept that women should be discriminated against in the Swedish health care? Why should we be satisfied with this? Should teachers be allowed to refuse to teach openly homosexual students? Should police be allowed to refuse to take a complaint from practicing Muslims? Should the courts, by reason of individual conscience, be able to refuse to take up cases involving persons with disabilities?

Vänsterpartiet står upp för att alla i Sverige, oavsett kön och tjocklek på plånbok, ska få den bästa sjukvården utifrån sina behov. Jag noterar att Sverigedemokraterna nu tar strid för en välfärd där kvinnor särbehandlas och diskrimineras.

The Left Party stands for everyone in Sweden, regardless of gender and thickness of your wallet, to get the best medical care for their needs. I note that the Sweden Democrats are now fighting for a welfare system in which women are to be treated differently and discriminated against.

Vänsterpartiet har därför reserverat sig. Jag yrkar bifall till reservation 6.

The Left Party has made reservations. I move acceptance of the reservation 6th

Utskottets majoritet säger att man förhåller sig kritisk till innehållet i resolutionen. Men jag hade önskat att utskottets majoritet hade varit ännu tydligare när vi nu ser att mörkerkrafterna i Europa mobiliserar för att inskränka kvinnors rätt till sin egen kropp och kvinnors rätt till sin egen hälsa.

The committee's majority said that they are critical of the contents of resolution. But I would have liked the committee's majority to have been even clearer when we now see the dark forces in Europe mobilizing to restrict women's rights to their own bodies and women's rights to their own health.

Anf. 39 Julia Kronlid (SD) replik:
Anf. 39 Julia Kronlid (SD) replik:

Herr talman! Jag vill förtydliga att debatten i dag inte handlar om huruvida vi är för eller emot abort. Debatten handlar om att vi är för samvetsfrihet. Den andra frågan kan vi diskutera vid ett annat tillfälle.

Mr President, I want to clarify that the debate today is not about whether we are for or against abortion. The debate is that we are for freedom of conscience. The second issue we can discuss at another time.

Hans Linde, Europarådet står upp för mänskliga rättigheter, och samvetsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som har tydligt stöd i Europakonventionen och FN:s allmänna råd om mänskliga rättigheter. Anser inte Hans Linde att det är viktigt att vi följer de riktlinjer som Europarådet ger gällande mänskliga rättigheter? Resolutionen om samvetsfrihet är framtagen av den parlamentariska församlingen i god demokratisk ordning. Hur tänkte du att Sverige skulle kunna upphäva en mänsklig rättighet som en stor majoritet av Europarådets medlemsländer har ställt sig bakom?

Hans Linde, the Council of Europe has stood up for human rights, and freedom of conscience is a fundamental human right that has clear support of the European Convention and the UN General Council on Human Rights. Does Hans Linde not think that it is important that we follow the guidelines that the Council of Europe gives about human rights? The resolution on freedom of conscience was developed by the Parliamentary Assembly of a genuine democracy. How did you think that Sweden would be able to repeal a human right that a large majority of the Council of Europe member states have supported?

Anf. 40 Hans Linde (V) replik:
Anf. 40 Hans Linde (V) replik:

Det är en mänsklig rättighet att få uttrycka sin åsikt. Det är en mänsklig rättighet att få uttrycka sin religion. Men det står ingenstans i FN:s resolution om de mänskliga rättigheterna att det är en mänsklig rättighet att få praktisera som gynekolog eller barnmorska.

It is a human right to express one's opinion. It is a human right to express one's religion. But it says nowhere in the UN Resolution on Human Rights that it is a human right to practice as a gynecologist or midwife.

Herr talman! Då får vi nog här reda ut vad som är en grundläggande mänsklig rättighet, Julia Kronlid, om vi läser FN:s resolution om de mänskliga rättigheterna.

Mr President, we shall get enough to clarify what is a fundamental human right, Julia Kronlid, if we read the UN Resolution on Human Rights.

Däremot står det i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna att rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är en rättighet som omfattar alla människor som lever på detta jordklot, inklusive kvinnor. Samvetsfrihet kan inte frikopplas från kvinnors rätt till hälsa och kvinnors rätt till abort.

By contrast, the UN Declaration on Human Rights states that the right to health is a fundamental human right. That is a right that includes all people living on this globe, including women. Freedom of conscience cannot be divorced from women's rights to health and women's right to abortion.

Jag kan ta exemplet Italien där man i dag har regelverk som möjliggör samvetsfrihet. Där vägrar i dag 69 procent av de italienska läkarna att genomföra aborter. Det innebär att många kvinnor som söker sig till sjukvården och vill använda sig av den rätt de har att själva bestämma över sin egen kropp och sin egen hälsa förvägras detta.

I can take the example of Italy where you currently have regulations that allow for freedom of conscience. Today, 69 percent of the Italian doctors refuse to carry out abortions. This means that many women who seek medical care and want to use the right they have to control their own bodies and their own health, are denied this right.

Julia Kronlid måste ändå se att samvetsfrihet är ett steg på vägen att inskränka abortfriheten. Det försvårar för kvinnor att få den hälsovård som de själva förtjänar. Att inskränka aborträtten är detsamma som att inskränka kvinnors rätt till sin egen hälsa - en grundläggande mänsklig rättighet. Att inskränka kvinnors rätt till hälsa är att ytterligare förstärka den ojämställda sjukvård som vi tyvärr redan ser runt om i Europa.

Julia Kronlid must, nevertheless, see that freedom of conscience is a step in restricting abortion freedom. It makes it difficult for women to get the health care that they themselves deserve. Restricting abortion is tantamount to restricting women's right to their own health - a fundamental human right. To restrict women's right to health is to further strengthen the unequal healthcare that we, unfortunately, already see around Europe.

De som får betala priset för den samvetsfrihet som Julia Kronlid talar om är kvinnor genom sin egen hälsa och genom sina egna liv. Jag kan ge ett tydligt exempel från Polen på vad denna samvetsfrihet kan få för konsekvenser. Europadomstolen har just nu ett fall som rör en gravid polsk kvinna som vägrades behandling av en läkare när hon sökte vård för en tandsjukdom. Läkaren hänvisade till sin samvetsrätt och att behandlingen kunde riskera att skada fostret. Denna kvinna dog senare då hon fick missfall. Det är detta som Julia Kronlid öppnar upp för.

Those who pay the price for the freedom of conscience Julia Kronlid is talking about are women, in their own health and their own lives. I can give a clear example of Poland as a guide to the consequences of this freedom of conscience. The European Court is now hearing the case relating of pregnant Polish woman who was refused treatment by a doctor when she sought treatment for a dental disease. The doctor acted on his conscience rights and belief that the treatment might be likely to harm the fetus. That woman later died when she had a miscarriage. This is what Julia Kronlid is opening up.

Blunda nu inte och blanda ihop korten här, Julia Kronlid. Stå upp för det som du står upp för, nämligen en inskränkt aborträtt i Sverige.

Do not turn a blind eye and mix up the cards here, Julia Kronlid. Stand up for what you stand for, namely a limited abortion law in Sweden.

Anf. 41 Julia Kronlid (SD) replik:
Anf. 41 Julia Kronlid (SD) replik:

Herr talman! I resolutionen slår man fast vikten av att säkerställa tillgång till vård och hälsa, och man är mycket tydlig med att när det gäller akuta fall ska man säkerställa tillgången till vård. Det är inte det som detta handlar om, utan det handlar om vårdpersonalens synvinkel. Det ska ändå finnas möjlighet till abort enligt denna resolution. Det slår man fast mycket tydligt. Men rätten till samvetsfrihet är någonting som efterfrågas av vårdpersonal. I en studie av Meta Lindström framkom det att en stor del av de tillfrågade gynekologerna anser att det bör finnas bestämmelser om en samvetsklausul för vårdpersonalen i Sverige.

Mr President, the resolution states the importance of ensuring access to health care, and it is very clear that in cases of emergency access to care should be ensured That's not what this is about, but it's about health professionals' point of view. There is still be the possibility of abortion according to this resolution. It states the very obvious. But the right to freedom of conscience is something demanded by professionals. A study by Meta Lindstrom showed that a large proportion of gynecologists surveyed believe that there should be provision for a conscience clause for health professionals in Sweden.

Min fråga till Hans Linde är om inte han tycker att även vårdpersonal ska få ha vissa mänskliga rättigheter och inte behöva gå emot sin övertygelse i dessa frågor. Vi måste också se att abortfrågan är en mycket svår fråga och har ett etiskt dilemma.

My question to Hans Linde is if he thinks that health professionals should be allowed to have certain human rights and not have to go against their beliefs on these issues. We must also recognize that the abortion issue is a very difficult issue and presents an ethical dilemma.

Anf. 42 Hans Linde (V) replik:
Anf. 42 Hans Linde (V) replik:

Herr talman! Jag noterar att Julia Kronlid här gör sig till talesperson för de svenska sjuksköterskorna och gynekologerna. Jag noterar dock att det svenska vårdförbundet tydligt har tagit avstånd från samvetsfrihet. Man vill inte ha dessa bestämmelser. När det gäller vem som bäst uttalar sig på gynekologernas och barnmorskornas vägnar lyssnar jag nog mer på Vårdförbundet än på Sverigedemokraterna.

Mr President, I note that Julia Kronlid is now a spokesperson for Swedish nurses and gynecologists. However, I note that the Swedish Association of Health Professionals has clearly distanced itself from freedom of conscience. You do not want these rules. As to who best speaks on behalf of gynecologists and midwive's, I am more inclined to listen to the Swedish Association of Health Professionals than the Sweden Democrats.

Den fråga som jag ställde till Julia Kronlid från talarstolen men som hon inte har svarat på kvarstår. Att införa samvetsfrihet innebär att enskilda individer i den svenska sjukvården ställer sig över demokratiskt fattade beslut. Det innebär att de i sin verksamhet får rätten att diskriminera och att de får säga: Dig vill jag inte behandla. Jag vill inte ge dig den vård som du har rätt till.

This is the question I asked Julia Kronlid from the podium, but she persists in not responding. To introduce freedom of conscience implies that private individuals in the Swedish healthcare system can override a democratic decision. This means that in their activities have the right to discriminate and that they may say: You, I will not treat. I do not want to give you the care you are entitled.

Då är frågan till Sverigedemokraterna, som Julia Kronlid tyvärr inte har svarat på: Varför ska denna princip inte gälla i hela välfärden? Varför ska inte en lärare kunna neka en öppet homosexuell elev att undervisa honom eller henne? Varför ska inte en polis kunna neka att ta emot en polisanmälan från en muslimsk man? Varför ska man i en domstol inte kunna vägra att ta emot funktionsnedsatta med hänvisning till sitt samvete?

Thus the question for the Sweden Democrats, which Julia Kronlid has unfortunately not answered: Why should this principle does not extend to all public servants? Why should a teacher not refuse to teach an openly gay student? Why should a police officer not refuse to accept a police report from a Muslim man? Why should you believe that a court could not refuse to accept persons with disabilities for reasons of conscience?

Jag tycker att detta tydliggör skiljelinjen mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Vi står upp för allas rätt till hälsa och allas rätt till sjukvård, oavsett hur tjock plånbok man har och oavsett vilket kön man har. Julia Kronlid står i stället upp för en sjukvård som diskriminerar och särbehandlar kvinnor. Jag hoppas att väljarna hemma i Västra Götaland är medvetna om detta när de går och röstar på söndag.

I think this clarifies the dividing line between the Sweden Democrats and the Left Party. We are standing up for everybody's right to health and the equal right to health care, no matter how thick a wallet you have and no matter what sex you are. Julia Kronlid stands up instead for heath care that discriminates against women. I hope the voters at home in Västra Götaland are aware of this when they go to vote on Sunday.

Anf. 43 Björn Von Sydow (S) replik:
Anf. 43 Björn Von Sydow (S) replik:

Herr talman! Jag vill ta upp den fråga som gäller reglering av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Ursprunget till det ställningstagande som skedde var i verkligheten en motion som hade till syfte att uttalat värna om möjligheter till abort i Europa. Det hade en sådan utgångspunkt. Denna sessionsvecka var när vi öppnade vår riksdag här. Vi hade en ganska liten närvaro under den veckan eftersom vi hade gruppmöten och det högtidliga öppnandet.

Mr President, I want to address the question concerning the regulation of sexual and reproductive health and rights. The origin of the resolution that was adopted was in reality a motion that sought to explicitly protect access to abortion in Europe. It had that foundation. This happened during a week when we opened our Parliament here. We had a rather small presence during the week because we had team meetings and the formal opening [here].

Men jag kan inte förneka att vi togs med överraskning av att voteringarna utföll på ett sådant sätt att tilläggsförslag eller ändringsförslag gjorde att rapporten fick en helt annan inriktning än vad den ursprungligen hade, både enligt motionen och som den var skriven.

But I can not deny that we were taken by surprise when the vote went in such a way that additional proposals or amendments made ​​to the report that gave it a direction that was completely different from that which it originally had, both in intention and in what was written.

Jag tycker att utskottets betänkande är bra. Inriktningen som ges är att vi i delegationen ska sträva efter en förändring.

I think the committee's report is good. The direction given to us in the delegation to to seek a change.

Men jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att just frågeställningen kring de sexuella relationerna och rättigheterna är en av de konfliktlinjer som finns i Europa och som speglas i Europarådet och som det egentligen inte finns så mycket av i nordvästra Europa men som det finns i södra Europa, östra Europa och en del i centrala Kontinentaleuropa.

But I would draw the attention of the House that the great question about the relationship between sexuality and rights is one of the lines of division that exist in Europe, and that is reflected in the Council of Europe, and while it is not really that much of an issue in north-western Europe, it is in southern Europe, Eastern Europe and part of Central Continental Europe.

Vi i delegationen och i den socialdemokratiska gruppen kommer att arbeta i enlighet med utskottets inriktning. Men det är inte en lätt politisk uppgift. Den fordrar envishet och en viss skicklighet.

We in the delegation and in the Socialist Group will work in accordance with the committee's direction. But it is not an easy political task. It requires persistence and a certain skill.

Anf. 44 Hans Linde (V) replik:
Anf. 44 Hans Linde (V) replik:

Herr talman! Jag delar Björn von Sydows förvåning över denna resolution. Europarådet har nämligen tidigare - om jag inte minns fel var det 2007 - antagit en resolution som jag tyckte var mycket bra där man tydligt slog fast kvinnors rätt till abort. Man uppmanade samtliga medlemsstater att legalisera abort och ge kvinnor denna rättighet. Jag hoppas att Sverigedemokraterna noterar den resolutionen.

Mr President, I share Bjorn von Sydow's surprise at this resolution. European Council has, in the past - if I remember correctly it was in 2007 - adopted a resolution which I thought was very good which clearly stated the right of women to abortion. It urged member states to legalize abortion and give women that right. I hope that the Sweden Democrats note that resolution.

Det är helt sant, som Björn von Sydow säger, att detta är en av de tydligaste konfliktlinjer som vi i dag har i Europa. Vi ser hur Europa splittras och olika länder ställs mot varandra. Vi ser länder som Polen, Malta och Irland. Men vi får också oroväckande signaler från Ungern när det gäller deras arbete att ta fram en ny grundlag som skulle innebära att man tydligt inskränker aborträtten. Det är mycket oroväckande. Det är just därför som det är så viktigt att Sverige står upp för dessa rättigheter.

It is quite true, as von Sydow says that this is one of the clearest lines of conflict that we have today in Europe. We see Europe divided and various countries against each other. We see countries like Poland, Malta and Ireland. But we must also be concerned about signals from Hungary in their efforts to develop a new constitution that would clearly restrict abortion rights. That is very worrying. That is precisely why it is so important for Sweden to stand up for those rights.

Vänsterpartiet är inte representerat i Europarådet. Men jag har stora förhoppningar om att Björn von Sydow och den övriga delegationen kommer att ta strid i dessa frågor.

The Left Party is not represented in the Council of Europe. But I have high hopes that von Sydow and the rest of the delegation will take a stand on these issues.

Problemet är att även om många länder, eller i alla fall en del länder, delar vår syn på kvinnors rättigheter och rätten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är det alldeles för få som vågar ta denna konflikt och som vågar vara de som håller talen för kvinnors rättigheter. Där spelar Sverige en viktig roll. Om vi tystnar är risken att ingen annan kommer att driva på i dessa frågor.

The problem is that although many countries, or at least some countries, share our views on women's rights and the right to sexual and reproductive health and rights, there are far too few who willing to take on this conflict and who dare to be among the number of those who maintain women's rights. This is where Sweden will play an important role. If we fall silent, the risk is that no one else will push forward on these issues.

Därför vill jag bara skicka med allt stöd från Vänsterpartiet till Björn von Sydow i det fortsatta arbetet i Europarådet för kvinnors rätt till sin egen kropp och kvinnors rätt till hälsa. Jag hoppas också att han får stöd från den stora majoriteten i Sveriges riksdag.

Therefore, I would simply give all support from the Left Party to von Sydow in the continuing work of the Council of Europe for women's right to their own bodies and women's right to health. I also hope that he gets support from the vast majority of the Swedish Parliament.

Anf. 45 Björn Von Sydow (S) replik:
Anf. 45 Björn Von Sydow (S) replik:

Herr talman! Jag vill framföra ett tack till Hans Linde för inriktningen i hans senaste replik.

Mr President, I want to thank Hans Linde for the thrurt of his latest reply.

Anf. 46 Marietta De Pourbaix-Lundin (M):
Anf. 46 Marietta De Pourbaix-Lundin (M):

. . . Med detta vill jag också yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

. . . By this I also speak in support of the committee's proposal and rejection of all reservations.

Anf. 47 Fredrik Malm (FP):
Anf. 47 Fredrik Malm (FP):

. . .Herr talman! Jag vill också betona att Folkpartiet givetvis står bakom det som står i detta betänkande rörande aborträtten. Det är oroande om den här typen av frågor förs upp först i Europarådet och därefter på EU-nivå. Vi är oroade över den utveckling som det kan innebära, att vi i Sverige kommer att behöva kompromissa bort den aborträtt som vi har haft i Sverige sedan mitten av 70-talet. Kvinnans rätt till sin egen kropp är grundläggande, och den ska givetvis i alla lägen försvaras.

. . .Mr President, I would also like to stress that the Liberal Party, of course, stands behind what it says in this report relating to abortion rights. It is disturbing about this type of questions would pop up first in the Council of Europe and then at the EU level. Are concerned about the development that it may mean that we in Sweden will have to compromise away the abortion right that we have had in Sweden since the mid 70's. The woman's right to her own body is fundamental, and it is of course in all circumstances be defended.

Med detta yrkar jag bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på motionerna.

With this claim I consent to the proposal in the committee report and the rejection of the motions.

Anf. 48 Hans Linde (V) replik:
Anf. 48 Hans Linde (V) replik:

Criticizes Malm's position on Turkey.

Anf. 49 Fredrik Malm (FP) replik:
Anf. 49 Fredrik Malm (FP) replik:

Responds to Linde's criticism re: Turkey.

Anf. 50 Hans Linde (V) replik:
Anf. 50 Hans Linde (V) replik:

Further criticism of Malm.

Anf. 51 Fredrik Malm (FP) replik:
Anf. 51 Fredrik Malm (FP) replik:

Responds to Linde.

Anf. 52 Kerstin Lundgren (C):
Anf. 52 Kerstin Lundgren (C):
Comments not relevant to PACE Resolution 1763.
Anf. 53 Robert Halef (KD):
Anf. 53 Robert Halef (KD):

. . . Herr talman! Avslutningsvis vill jag lyfta fram utskottets skrivelse gällande Europarådets parlamentariska resolution 1763 som rör den grundläggande principen om rätten till samvetsfrihet. Vi kristdemokrater anser att inga beslut som fattas av politiker får inskränka någon mänsklig rättighet och inte heller samvetsfriheten. Det måste finnas respekt för sjukvårdspersonal så att ingen tvingas att delta vid ingrepp som strider mot det egna samvetet. Det är en självklar rättighet som är fastslagen både av Europarådets artikel 9 och av FN:s artikel 18. Alla rättigheter måste viktas lika utan undantag, och den mänskliga rättigheten till samvetsfrihet är en del av förutsättningen för detta. Vi kristdemokrater kan inte kompromissa på denna punkt och ställer oss därför inte bakom utskottets skrivning när det gäller Resolution 1763 om samvetsfrihet.

. . . Mr President, finally, I highlight the committee's letter regarding the Council of Europe Resolution 1763 relating to the fundamental principle of the right to freedom of conscience. We Christian Democrats believe that no decision taken by politicians may restrict any human right, nor conscience. There must be respect for medical staff so that no one is forced to participate in procedures that are contrary to his own conscience. It is a natural right which is enshrined in both the Council of Europe in Article 9 and in the United Nations Article 18. All rights must be weighted equally, without exception, and the human right to freedom of conscience is included in this premise. We Christian Democrats can not compromise on this point and we therefore do not support he committee's wording in terms of Resolution 1763 on freedom of conscience.

Samvetsfriheten ger läkare och annan sjukvårdspersonal möjlighet att utifrån det egna samvetet göra en sund bedömning av om de ska genomföra olika medicinska ingrepp eller inte. Det baseras bland annat på läkaretiken, och den vill vi värna. Låt mig vara tydlig: Samvetsfriheten som mänskliga rättighet måste stå fast.

Conscience gives doctors and other medical staff the opportunity, based on their own conscience, to make a sound assessment of whether to perform various medical procedures or not. It is partly based on medical ethics, which we want to protect. Let me be clear: freedom of conscience and human rights must stand firm.

Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga motioner.

Mr President, I urge rejection of all motions.

Anf. 54 Julia Kronlid (SD) replik:
Anf. 54 Julia Kronlid (SD) replik:

Herr talman! Kristdemokraterna och Robert Halef säger här i dag att de står upp för samvetsfriheten. Det gör mig glad, men jag undrar samtidigt varför ni inte har reagerat mot det här tidigare, Robert Halef. Ni har inte sagt någonting i utskottet, och det har inte kommit in någon reservation. Det är lätt att säga det här i dag, men jag hade velat se en reaktion tidigare. Jag skulle vilja fråga hur det kommer sig att ni inte har reagerat.

Mr President, the Christian Democrats and Robert Halef said here today that they are standing up for freedom of conscience. That pleases me, but I wonder also why you have not responded to this earlier, Robert Halef. You did not say anything in the committee, and you have not entered any reservation. It's easy to say this today, but I had wanted to see a reaction before. I would like to ask how it is that you have not responded.

Anf. 55 Robert Halef (KD) replik:
Anf. 55 Robert Halef (KD) replik:

Herr talman! Jag ska förtydliga det som står i Kristdemokraternas principprogram. Det står: "Likaså måste respekt finnas för sjukvårdspersonal så att ingen tvingas att delta vid ingrepp som strider mot det egna samvetet."

Mr President, I should clarify what is in the Christian Democrats' program of principles. It says: "Likewise there must be respect for the medical staff so that no one is forced to participate in procedures that are contrary to his own conscience."

Herr talman! När den här frågan kom upp på dagordningen i utskottet råkade jag personligen missa några rader i betänkandet som var nytillkomna under behandlingen av det här betänkandet. De raderna är också lite flummiga. Jag ska läsa upp dem: "Utskottet förhåller sig kritiskt till innehållet i Resolution 1763 och anser att delegationen bör verka för att åstadkomma en förändring av denna resolution."

Mr President, when this subject came up on the agenda of the Committee, I happened to personally miss a few lines in the report which were added during the processing of this report. The lines are a little fuzzy. I'll read them: "The committee has reservations about the contents of Resolution 1763 and believes that the delegation should work to bring about a change of this resolution."

Det står inte åt vilket håll det ska vara. Men det står i Kristdemokraternas principprogram att vi står bakom den här resolutionen [i.e., Resolution 1763 ]..

It does not say in which direction this should be. But the Christian Democrats' program of principles says that we stand behind this resolution [i.e., Resolution 1763 ].

Anf. 56 Julia Kronlid (SD) replik:
Anf. 56 Julia Kronlid (SD) replik:

Herr talman! Jag tyckte inte att det var så otydligt, utan jag tyckte att det var väldigt tydligt i betänkandet att utskottet ställer sig kritiskt till innehållet i resolutionen. Det är beklagligt att Kristdemokraterna, som suttit så lång tid i riksdagen, inte reagerade när vi som är helt nya reagerade väldigt snabb över detta.

Mr President, I also thought it was vague, but I thought it was very clear in the report that the Committee is critical of the contents of the resolution. It is unfortunate that the Christian Democrats, who have been so long in parliament, did not react, when we are completely new and reacted very quickly to this.

Jag är ändå väldigt glad att ni här i dag också står upp för samvetsfriheten gemensamt med oss. Jag tycker att det är en mycket viktig fråga. Då är min fråga: är ni beredda att tycka att sakfrågan är viktigare än vem som har skrivit reservationen? Nu finns det en reservation mot detta, och vi är eniga i sakfrågan. Jag kommer med spänning att följa hur Kristdemokraterna röstar i den här frågan i dag i kammaren.

I'm still very happy that you here today to stand up for freedom of conscience in common with us. I think it is a very important issue. My question therefore is: Are you prepared to hold that the substantive issue is more important than who wrote the reservation? There is now a reservation on this, and we agree in substance. I will eagerly follow the Christian Democrats who are voting on this issue today in the House.

Min fråga till Robert Halef är: är ni beredda att följa ert principprogram där ni står upp för samvetsfriheten och stödja Sverigedemokraternas reservation?

My question to Robert Halef is: Are you prepared to follow your program of principles that you stand for freedom of conscience and support Sweden Democrats reservation?

Anf. 57 Robert Halef (KD) replik:
Anf. 57 Robert Halef (KD) replik:

Herr talman! Kronlid ska veta att Kristdemokraterna och deras principprogram har funnits långt innan ni ens kom till på den politiska arenan. Den här frågan finns kvar, och vi respekterar den. Vi står bakom den, och den finns med i vårt principprogram. Det handlar om en grundläggande mänsklig rättighet för sjukvårdspersonal att fatta medicinska beslut utifrån sitt eget samvete.

Mr President, Kronlid should know that the Christian Democrats and their policy programmes have been around long before you even came to the political arena. This issue is still there, and we respect it. We stand behind it, and it is included in our program of principles. It is a basic human right that health care professionals should make medical decisions based on their own conscience.

Vi får se utslaget i voteringen när det dyker upp i eftermiddag.

We'll see the results in the voting when it comes up in the afternoon.

Anf. 58 Hans Linde (V) replik:
Anf. 58 Hans Linde (V) replik:

Herr talman! Det talas mycket i denna kammare om mänskliga rättigheter. Jag skulle rekommendera den som är intresserad av mänskliga rättigheter att läsa FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Jag skulle framför allt rekommendera Kristdemokraterna att läsa denna deklaration. Visst har vi alla rätten att ha en åsikt. Vi har också rätt att uttrycka vår åsikt. Vi har rätt att organisera oss tillsammans med andra för politisk förändring och för en förändrad lagstiftning.

Mr President, there is much talk in this House on human rights. I would recommend anyone interested in human rights to read the Universal Declaration of Human Rights. I would particularly recommend the Christian Democrats to read this statement. Sure, we all have the right to have an opinion. We also have a right to express our opinion. We have the right to organize ourselves along with others for political change and for a change of legislation.

Man har den grundläggande rättigheten att vara mot abort, att organisera ett parti som är mot abort och att stå i riksdagen och kräva detta. Men ingenstans i FN:s deklaration står det att det är en mänsklig rättighet att vara verksam som gynekolog eller som barnmorska. Anser Robert Halef att det är en mänsklig rättighet att få verka som barnmorska?

Man has the fundamental right to be against abortion, to organize a party that is against abortion and to stand for parliament and demand this. But nowhere in the UN Declaration does it state that it is a human right to practice as a gynecologist or midwife. Does Robert Halef think that there is a human right to act as a midwife?

Däremot står det tydligt och klart i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter att rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet, och den omfattar både män och kvinnor. Rätten till abort är en hälsofråga. Kvinnor ska själva bestämma över sin kropp. De ska bestämma om de vill genomföra en graviditet eller inte.

However, it is clearly in the UN Declaration of Human Rights that the right to health is a fundamental human right, and this applies to both men and women. The right to abortion is a health issue. Women should control their own bodies. They must decide whether to carry a pregnancy or not.

Vi ska vara tydliga med vad det handlar om. Samvetsvägran, som är det som Robert Halef och Kristdemokraterna förespråkar, är i realiteten en inskränkning i aborträtten. Det är en inskränkning i kvinnors rätt till deras egen hälsa.

We must be clear about what it's about. Conscientious objection, which is what Robert Halef and Christian Democrats advocate, is in reality a restriction on abortion rights. It is a restriction on women's right to their own health.

Jag tog tidigare i talarstolen upp exemplet Italien där man har möjlighet till samvetsvägran. I dag vägrar 69 procent av de italienska läkarna att genomföra aborter. Vi kan föreställa oss vad det skulle innebära för vårt land, ett vidsträckt land med långa geografiska avstånd. Vad händer när kvinnor som söker sig till ett sjukhus blir nekade, när vården hamnar allt längre ifrån? I realiteten innebär samvetsvägran en inskränkning i kvinnors rätt till abort, kvinnors rätt till hälsa.

I brought up earlier at the podium the example of Italy where you have the possibility of conscientious objection. Today 69 percent of Italian doctors refuse to carry out abortions. We can imagine what that would mean for our country, a vast country with great geographical distances. What happens when women who find their way to a hospital are denied, when health care ends up further and further away? The reality is conscientious objection is a restriction of women's right to abortion, women's right to health.

Det Robert Halef förespråkar är med andra ord att enskilda barnmorskor och gynekologer själva, på eget bevåg, ska kunna sätta sig över demokratiskt fattade beslut och inskränka kvinnors rätt till hälsa. Därför frågar jag Robert Halef: är det verkligen så att det du kallar samvetsfrihet ska väga tyngre än kvinnors rätt till hälsa?

Robert Halef advocates, in other words, that individual midwives and gynecologists themselves, in their sole discretion, can disregard democratically made decisions and restrict women's right to health. So I ask Robert Halef: Is it really true that what you call freedom of conscience should take precedence over women's right to health?

Anf. 59 Robert Halef (KD) replik:
Anf. 59 Robert Halef (KD) replik:

Herr talman! Hans Linde blandar ihop abortfrågan med samvetsfrihetsfrågan. Vi tar ställning till samvetsfriheten, att den ska värnas.

Mr President, Hans Linde confuses the issue of abortion with the issue of freedom of conscience. We take a position on freedom of conscience, it will be protected.

När det gäller frågan om abort står vi bakom svensk lag beträffande kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Dagens ämne handlar om samvetsfrihet - en rättighet, Hans Linde, som är fastslagen av både Europarådet och FN.

On the issue of abortion, we stand behind the Swedish law concerning the right of women to control their own bodies. Today's topic is about conscience - a right, Hans Linde, which is established by both the Council of Europe and the United Nations.

Hans Linde vill gärna kalla det för samvetsvägran och sätta sig över människors integritet, samvetsfrihet och valfrihet.

Hans Linde would like to call it conscientious refusal and disregard personal integrity, freedom of conscience and freedom of choice.

Anf. 60 Hans Linde (V) replik:
Anf. 60 Hans Linde (V) replik:

Herr talman! I grunden handlar detta om ifall vi ska tillåta välfärden att diskriminera eller ha en välfärd där alla får rätt till samma behandling oavsett vilket kön man har eller hur tjock plånbok man har. Detta innebär nämligen en diskriminering av kvinnor, Robert Halef. Det kan inte beskrivas som något annat. Man ger barnmorskor och gynekologer rätten att säga till en kvinna som uppsöker dem: Nej, jag kommer inte att ge dig den hälsovård som du enligt svensk lagstiftning har rätt till. Det är en direkt diskriminering av kvinnor.

Mr President, basically this is about whether we should allow the commonwealth to discriminate or have a commonwealth in which everyone has the right to equal treatment regardless of sex or how thick your wallet is. This is tantamount to discrimination against women, Robert Halef. It can not be described as anything else. It gives midwives and gynecologists the right to say to a woman who visits with them: No, I will not give you the care you are entitled to under Swedish law. This is direct discrimination against women.

Därför måste jag ställa samma frågor till Robert Halef som jag ställde tidigare i debatten: På vilka andra områden inom svensk välfärd tycker Kristdemokraterna att man ska få diskriminera? Ska en lärare ha rätt, med hänvisning till sitt samvete, att vägra undervisa en öppet homosexuell elev? Ska en polis ha rätt att säga att hans samvete förbjuder honom att ta emot en anmälan från en öppet troende muslim? Ska en domstol ha rätt att säga att de på grund av sitt samvete inte vill behandla mål som berör funktionsnedsatta?

Therefore, I ask the same questions to Robert Halef that I asked earlier in the debate: In what other areas of the Swedish commonwealth do the Christian Democrats think we should be discriminating ? Should a teacher have the right, for reasons of conscience, to refuse to teach an openly gay student? Should a police officer have the right to say that his conscience forbids him to receive a complaint from an overtly religious Muslim? Should a court have the right to say that, because of its conscience it does not want to deal with cases involving persons with disabilities?

Det som det handlar om är ifall vi ska ha en svensk sjukvård som är lika för alla, där vi respekterar den grundläggande mänskliga rättigheten, nämligen rätten till hälsa, eller en sjukvård som diskriminerar. Det är uppenbart att Kristdemokraterna står upp för en välfärd som diskriminerar.

What is at stake is whether we should have Swedish health care that is equal for all, where we respect the fundamental human right, namely the right to health, or medical care that discriminates. It is clear that the Christian Democrats stand up for a commonwealth that discriminates.

Som jag sade i replikskiftet med Sverigedemokraterna hoppas jag att väljarna i Västra Götaland, som jag kommer från, på söndag när de går till val tar med sig den här debatten så att de vet när de går till valurnorna att en röst på Kristdemokraterna är en röst på en sjukvård som diskriminerar och särbehandlar kvinnor.

As I said in reply, to the Sweden Democrats, I hope that voters in Western Götaland, where I come from, when they go to the polls on Sunday remember this debate so that they know when they go to the polls that a vote for the Christian Democrats is a vote for healthcare that discriminates against women.

Anf. 61 Robert Halef (KD) replik:
Anf. 61 Robert Halef (KD) replik:

Herr talman! Nu glider Hans Linde ifrån ämnet igen. Helt plötsligt är han inne på diskriminering. Här talar vi om samvetsfrihet, som finns i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Det innebär med andra ord att Hans Linde är emot den paragraf som finns i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter.

Mr President, now Hans Linde is sliding off the subject again. All of a sudden he is talking about discrimination. Here we speak of freedom of conscience, which is in the UN Declaration of Human Rights. This means in other words, Hans Linde is against the clause contained in the UN Declaration on Human Rights.

Hans Linde vill tvinga sjukvårdspersonal att göra ingrepp som strider mot deras samvete. Han vill sätta sig över deras integritet. Det handlar om samvetsfrihet inom sjukvården. Det handlar inte om att vägra på det sättet som du framställer det, Hans Linde. Det känns som om du citerar de delar som passar ur Resolution 1763. I punkt 2 står att man är skyldig att garantera en möjlig vård. Den möjligheten måste alltså finnas.

Hans Linde wants to force medical personnel to perform interventions that are contrary to their conscience. He wants to suppress their integrity. It's about freedom of conscience in health care. It is not about refusing in the way that you present it, Hans Linde. It feels as if you quoting the parts of Resolution 1763 that suit you. Paragraph 2 says that one is required to ensure a possible treatment. The possibility must therefore exist.

Man ska inte vägra att utföra aborter, men om det strider mot det egna samvetet och man anser att samvetsfriheten nått den gräns att man skulle kunna välja att inte utföra ingreppet finns det en statlig skyldighet att hänvisa folk till ett annat sjukhus eller till en annan läkare som kan göra ingreppet. Vi är inte emot detta.

One should not refuse to perform abortions, but if it is contrary to one's own conscience and you believe that freedom of conscience has reached the limit, so that one could choose not to perform the surgery, there is a public duty to refer people to another hospital or to another doctor who can do the surgery. We are not against this.

Hans Linde försöker blanda ihop korten och målar upp en bild av Kristdemokraterna som diskriminerande. Det stämmer inte. Håll dig till ämnet, Hans Linde! Det handlar om samvetsfrihet.

Hans Linde tries to mix up the cards and paint a picture of the Christian Democrats as discriminatory. That is not true. Stay on topic, Hans Linde! It's about freedom of conscience.

överläggningen var härmed avslutad.
The discussion was closed

(Beslut fattades under 22 §.)

The decision is recorded in § 22.)

22 § Beslut om ärenden som slutdebatterats vid dagens sammanträde
22 § Decisions on cases concluded debated at today's meeting
Punkt 6 (Resolution om abort)
Paragraph 6 (Resolution on abortion)

Propositioner ställdes först beträffande utskottets förslag till beslut och därefter i fråga om motiveringen.

Propositions were first presented on the committee's decision and then on the justification for it.

Förslag till beslut:
1. utskottet
2. res. 6 (V)

Draft Decision
1. Committee
2. res. 6(v)

Votering:
274 för utskottet
16 för res. 6
19 avstod
40 frånvarande

Voting
274 for the Committee
16 for res. 6
19 abstained
40 absent

Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

The house approved the committee's decision.

Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:

96 Socialdemokraterna (S)
94 Moderata samlingspartiet (M)
24 Miljöpartiet de gröna (MP)
21 Folkpartiet liberalerna (FP)
19 Centerpartiet (C)
20 Sverigedemokraterna (SD)

För res. 6:

16 Vänsterpartiet (V)

Avstod:
2 Moderata samlingspartiet (M)
1 Folkpartiet liberalerna (FP)
16 Kristdemokraterna (KD)

Frånvarande:
16 Socialdemokraterna (S)
11 Moderata samlingspartiet (M)
1 Miljöpartiet de gröna (MP)
2 Folkpartiet liberalerna (FP)
4 Centerpartiet (C)
3 Vänsterpartiet (V)
3 Kristdemokraterna (KD)

Maria Abrahamsson och Margareta B Kjellin (båda M) och Hans Backman (FP) anmälde att de avsett att rösta ja men markerats ha avstått från att rösta.

By Party breakdown of votes:
For the Committee:

96 Swedish Social Democrats (S)
94 Moderate Party (M)
24 Green Party (MP)
21 Liberal People's Party (FP)
19 Centre Party (C)
20 Sweden Democrats (S)

For res. 6:

16 Left Party (V)

Abstained:
2 Moderate Party (M)
1 Liberal People's Pary (FP)
16 Christian Democrats (KD)

Absent:
16 Swedish Social Democrats (S)
11 Moderate Party (M)
1 Green Party (MP)
2 Liberal Party (FP)
4 Centre Party (C)
3 Left Party (V)
3 Christian Democrats (KD)

Maria Abrahamsson and Margaret B. Kjellin (both M) and Hans Backman (FP) announced that they intended to vote but have marked abstained.

Motiveringen:

Godkännande av
1. utskottets motivering
2. motiveringen i res. 7 (SD)

Votering:
271 för utskottet
20 för res. 7
18 avstod
40 frånvarande

Kammaren godkände utskottets motivering.

The reasoning:

Approval of
1. committee's reasons
2. reasons for res. 7 (SD)

Voting:
271 for the Committee
20 for res. 7
18 abstained
40 absent

The House approved the committee's reasoning.

Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet:

96 Socialdemokraterna (S)
96 Moderata samlingspartiet (M)
24 Miljöpartiet de gröna (MP)
22 Folkpartiet liberalerna (FP)
19 Centerpartiet (C)
14 Vänsterpartiet (V)

För res. 7:

20 Sverigedemokraterna (SD)

Avstod:
2 Vänsterpartiet (V)
16 Kristdemokraterna (KD)

Frånvarande:
16 Socialdemokraterna (S)
11 Moderata samlingspartiet (M)
1 Miljöpartiet de gröna (MP)
2 Folkpartiet liberalerna (FP)
4 Centerpartiet (C)
3 Vänsterpartiet (V)
3 Kristdemokraterna (KD)

By party breakdown of votes:
For the Committee:

96 Swedish Social Democrats (S)
96 Moderate Party (M)
24 Green Party (MP)
22 Liberal Party (FP)
19 Centre Party (C)
14 Left Party (V)

For res. 7:

20 Sweden Democrats

Abstained:
2 Left Party (V)
16 Christian Democrats (KD)

Absent:
16 Swedish Social Democrats (S)
11 Moderate Party (M)
1 Green Party (MP),
2 Liberal Party (FP)
4 Centre Party (C)
3 Left Party (V)
3 Christian Democrats (KD)

övriga punkter
Other points

Kammaren biföll utskottets förslag.

The House approved the committee's proposal.

UU14 OSSE
Kammaren biföll utskottets förslag.

UU14 OSCE
The House approved the committee's proposal.

Accessed 2011-05-13