Protection of Conscience Project
Protection of Conscience Project
www.consciencelaws.org
Service, not Servitude

Service, not Servitude

Swedish Parliamentary Debate: Freedom of conscience in health care (11 May, 2011)

Relevant Background Documents

Government Communication 2010/11: 54

Presentation of the activities of the Committee of Ministers, etc.
in 2009 and first half of 2010

 

Sean Murphy*

Introduction

As indicated by the following table of contents, this report to the Swedish parliament covers the activities of the Committee of Ministers at the European Union during 2009 and the first half of 2010. PACE Resolution 1763 supporting freedom of conscience for health care workers is not mentioned because it was not adopted until the fall of 2010, subsequent to the period covered by this report.

Swedish

English

Original Text

(Caution: machine assisted translation)

Regeringens skrivelse
2010/11:54
Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010

Government Communication
2010/11: 54
Presentation of the activities of the Committee of Ministers, etc. in 2009 and first half of 2010

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

The Government hereby submits this communication to Parliament.

Stockholm den 16 december 2010

Stockholm den 16 December, 2010

Fredrik Reinfeldt
Carl Bildt
(Utrikesdepartementet)

Fredrik Reinfeldt
Carl Bildt
(State Department)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Main Contents

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010.

In this letter, the Government describes the activities of the Council of Europe Commitee of Ministers in 2009 and the first half of 2010.

Innehållsförteckning
Contents

1. Det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009

1. The Swedish EU Presidency in autumn, 2009

2. Val av ny generalsekreterare

2. Election of the new General Secretary

3. Koncentration på kärnområden och fortsatta reformer

3. Concentration in core areas and continued reform

3.1 Generalsekreterarens reformarbete

3.1 The Secretary General's reform efforts

3.2 Ikraftträdande av Lissabonfördraget

3.2 Entry into force of the Treaty of Lisbon

3.2.1 EU:s anslutning till Europakonventionen

3.2.1 EU's accession to the European Convention

3.3 Reformeringen av övervakningssystemet enligt
Europakonventionen

3.3 The reform of the monitoring system under the European Convention

3.3.1 Protokoll nr 14 till Europakonventionen

3.3.1 Protocol 14 to the European Convention

3.3.2 Interlakendeklarationen

3.3.2 Interlaken declarations

4 Samarbete med parlamentariska församlingen och kongressen

4. Co-operation with the Parliamentary Assembly and Congress

5 Konflikten mellan Ryssland och Georgien

5. The conflict between Russia and Georgia

6 övergripande frågor år 2009-2010

6. Cross-cutting issues in 2009-2010

6.1 Mänskliga rättigheter

6.1 Human rights

6.1.1 Europadomstolens dömande verksamhet och ministerkommitténs övervakning

6.1.1 European Court judicial business and the Committee of Ministers monitoring

6.1.2 Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter

6.1.2 Council of Europe Commissioner for Human Rights

6.1.3 Barns rättigheter

6.1.3 Children's rights

6.1.4 Rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

6.1.4 Rights of persons with disabilities

6.1.5 Våld mot kvinnor

6.1.5 Violence against women

6.1.6 Jämställdhet

6.1.6 Equality

6.1.7 Frågor om rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt)

6.1.7 Questions about the rights of lesbian, gay, bisexual and transgendered (LGBT)

6.1.8 Rasism och intolerans

6.1.8 Racism and intolerance

6.1.9 Nationella minoriteter

6.1.9 National minorities

6.1.10 Romers rättigheter

6.1.10 Roma rights

6.2 Ett utökat samarbete om demokratifrågor

6.2 Enhanced co-operation on democracy issues

6.2.1 Demokratiforum

6.2.1 Democracy forum

6.2.2 Venedigkommissionen

6.2.2

7 Relationer till andra länder och internationella organisationer

7. Relations with other countries and international organizations

7.1 Vitryssland

7.1 Belarus

7.2 Kosovo

7.2 Kosovo

7.3 Bosnien och Hercegovina

7.3 Bosnia and Hercegovina

7.4 Europeiska unionen

7.4 European Union

7.5 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE)

7.5 Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

7.6 Förenta nationerna

7.6 United Nations

8 Europarådets budget

8. Council of Europe Budget

Bilaga 1: Förteckning över ett urval av de grupper och kommittéer som
bereder ärenden åt ministerkommittén samt förkortningslista

Annex 1: List of a few of the groups and committees that prepare items for the Committee of Ministers, and abbreviation list

Bilaga 2: Förteckning över medlems- och kandidatländer samt
observatörsländer
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 december 2010

Annex 2: List of member and candidate countries and observer countries. Extract from the minutes of the Cabinet meeting December 16, 2010.