Protection of Conscience Project
Protection of Conscience Project
www.consciencelaws.org
Service, not Servitude

Service, not Servitude

Swedish Parliamentary Debate: Freedom of conscience in health care (11 May, 2011)

Relevant Background Documents

The Millenium Development Goals

Motion to Parliament 2010/11:U298
by Hans Linde m.fl. (V)

27 October, 2010

Sean Murphy*

Introduction

Sweden's Left Party (Vänsterpartiet) was horrified when the Parliamentary Assembly of the Council of Europe affirmed its support for freedom of conscience for health care workers by passing Resolution1763 in October, 2010. In response, the Party proposed the following motion to the Swedish parliament. Among other things, it asserted that Sweden should "actively work to repeal the resolution."

Swedish members of parliament may, each fall, put forward such proposals during a "general motions period." The motions do not have legal weight and do not impose any obligations on parliament. However, they may bring some issues into focus, and, in the right circumstances, some may contribute to political developments in Sweden.

Following a debate on 11 May, 2011, the Swedish parliament rejected this motion, but affirmed that it was critical of the Resolution and believed that the Swedish delegation to the Council of Europe "should work to bring about a change in the nature of this resolution."

Swedish

English

Original Text

(Caution: machine assisted translation)

Motion 2010/11:U298
Millenniemålen

Motion 2010/11:U298
The Millenium Development Goals

Motion till riksdagen 
2010/11:U298
av Hans Linde m.fl. (V)

Motion to Parliament
2010/11:U298
by Hans Linde m.fl. (V)

Millenniemålen
The Millennium Development Goals
1 Innehållsförteckning
1. Contents

Se originalhandlingen

See original document

2 Förslag till riksdagsbeslut
2. Proposal for a Parliament decision

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphäva Europarådets resolution som inskränker den fria aborträtten.

13. Parliament declares to the Government its opinion, as stated in the motion, to abrogate the Council of Europe resolution that restricts the free exercise of the right to abortion.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör stödja arbetet för att få till stånd lagstiftning och efterlevnad av lagstiftning för säkra och lagliga aborter i fler länder.

14. Parliament declares to the Government its opinion, as stated in the motion, that Sweden should support efforts to bring about legislation and enforcement of laws for safe and legal abortion in all countries.

5.5.1 Rätten till abort - rätten till den egna kroppen
5.5.1 The right to abortion - the right to one's own body

Den höga dödligheten bland blivande mödrar har länge funnits med på den internationella agendan. Trots detta har alltså inga större framsteg gjorts, framför allt inte i de värst drabbade regionerna. Varje år dör fortfarande över 70 000 kvinnor runt om i världen varje år på grund av osäkra aborter, den övervägande majoriteten i fattiga delar av världen. Enligt WHO genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter årligen, vilket motsvarar 48 procent av samtliga aborter. Hela 15 procent av samtliga fall av mödradödlighet i världen beror på osäkert utförda aborter.

The high mortality among pregnant women has long been on the international agenda. Despite this, however, no major progress has been made, especially in the worst affected regions. Every year, over 70 000 women worldwide still die from unsafe abortions, the overwhelming majority in the poor parts of the world. According to WHO, nearly 20 million unsafe abortions are carried out annually, which represents 48 percent of all abortions. As many as 15 percent of all cases of maternal mortality in the world are due to unsafe abortions.

Trots detta lever, enligt Socialstyrelsens årliga rapport från 2010 (Aborter 2009), uppskattningsvis 37 procent av världens kvinnor fortfarande i länder där abort är helt förbjuden eller får utföras bara på sträng medicinsk indikation eller efter våldtäkt. Runt 23 procent av världens kvinnor lever i länder där abort får utföras även på socialmedicinsk eller social indikation och bara ungefär 40 procent av kvinnorna i världen lever i länder med fri abort. Olikheter i lagstiftning, sjukvårdsrutiner och rutiner för rapportering och registrering av aborter gör det svårt att göra direkta jämförelser mellan länder vad gäller abortstatistik, men detta är vad Sveriges officiella statistik rapporterar.

Nevertheless, according to the National Board's annual report from 2010 (Abortions 2009), an estimated 37 percent of the world's women live in countries where abortion is still totally prohibited or may be performed only on strict medical grounds or following rape. About 23 percent of the world's women live in countries where abortion may also be performed on social or medical or social grounds, and only about 40 percent of women in the world live in countries with abortion. Differences in laws, medical practices and procedures for reporting and recording of abortion makes it difficult to make direct comparisons between countries with regard to statistics on induced abortions, but this is what Sweden's official statistics report.

Säkert eller ej, lagligt eller ej, kvinnor kommer alltid att välja att genomföra aborter, oavsett de sociala eller ekonomiska risker en abort kan medföra och oavsett om risken för det egna livet är hög.

Safe or not, legally or not, women will always choose to have abortions, regardless whether abortion may cause social or economic risks, and regardless whether the risk to their lives is high.

Rätten till abort, till sin egen kropp, till sin egen sexualitet är grundläggande mänskliga rättigheter och en av de absolut viktigaste rättvisefrågorna men också en förutsättning för att mål 5 om minskad mödradödlighet ska nås.

The right to abortion, to one's own body, to one's own sexuality are basic human rights and one of the most questions of justice, but also a condition for reaching [Millenium Development] goal 5 on reducing maternal mortality.

Trots detta lever nästan en fjärdedel av jordens kvinnor i länder där abort är förbjudet, eller tillåtet bara för att rädda deras liv.

Despite this, almost a quarter of the world's women live in countries where abortion is prohibited, or permitted only to save their lives.

Rika kvinnor över hela jorden har dock alltid möjlighet att göra säkra aborter. än en gång är det de fattigaste och mest marginaliserade kvinnorna som offras.

Wealthy women around the world are always able to have safe abortions. Once again, it is the poorest and most marginalized women who are sacrificed.

Att säkerställa även dessa kvinnors rätt att fritt bestämma tidpunkten för och avståndet mellan sina graviditeter kräver en målinriktad politik och adekvat finansiering för olika insatser.

To ensure these women's rights to freely determine the timing and spacing between their pregnancies requires targeted policies and adequate funding for various initiatives.

Sverige är ett föregångsland vad gäller individens rätt att bestämma över sin egen kropp och bör också prioritera kampen för fri abort i resten av världen.

Sweden is a leading country with respect to individuals' rights to control their own bodies and should also give priority to the fight for legal abortion in the rest of the world.

Få andra länder har de komparativa fördelar Sverige har för att driva abortfrågan, i form av kunskap och erfarenheter samt en positiv hemmaopinion.

Few other countries have the comparative advantage Sweden has to push the abortion issue, in the form of knowledge and experience and a positive public opinion at home.

Sverige bör använda dessa fördelar och profilera utrikes- och biståndspolitiken kring kvinnans rätt att välja att göra en abort.

Sweden should use these advantages bring foreign and development assistance policies to bear on women's right to choose to have an abortion.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste förbli en av topprioriteterna i svenskt utvecklingssamarbete.

Sexual and reproductive health and rights must remain the top priority in Swedish international development assistance.

Vänsterpartiet har under många år drivit att 10 procent av biståndsbudgeten ska öronmärkas för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

The Left Party has for years advocated that 10 percent of the aid budget should be earmarked for sexual and reproductive health and rights.

Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet slagit fast att Sverige bör öka andelen bi- och multilateralt bistånd till SRHR-relaterad verksamhet med en inriktning mot 10 procent.

The Left Party has, together with the Social Democrats and Green Party stated that Sweden should increase the share of bilateral and multilateral aid to SRHR-related activities with a focus on 10 percent.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

This is the opinion that this Parliament should declare to the government.

I oktober 2010 valde Europarådet att på ett skrämmande sätt försvaga kvinnors rätt till sin egen kropp ytterligare. Europarådet beslutade då om en resolution som innebär att anställda inom vården ska kunna välja att inte utföra aborter. även hela sjukhus ska kunna neka att utföra abortverksamhet.

In October 2010 the Council of Europe chose in a horrifying way to weaken women's rights to their own bodies further. The Council of Europe passed a resolution that means that employees in the health sector should be able to choose not to perform abortions. Even whole hospitals may refuse to perform abortion operations.

Vänsterpartiet är milt sagt starkt kritiskt till att den svenska regeringen gör så lite för att motarbeta de konservativa vindar som nu blåser genom Europa.

Left Party, to put it mildly, is strongly critical of the Swedish government for doing so little to counter the conservative winds now blowing through Europe.

Vi värnar dagens svenska abortlagstiftning och ser med fasa hur aborträtten i många europeiska länder är starkt begränsad. Europarådets resolution är ett stort bakslag för europeiska kvinnor.

We value the current Swedish legislation on abortion and see with horror how the abortion law in many European countries is severely limited. The Council of Europe resolution is a major setback for European women.

Sverige måste nu aktivt arbeta för att upphäva resolutionen.

Sweden must now actively work to repeal the resolution.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

This is the opinion that this Parliament should declare to the government.

Vidare anser vi att Sverige bör stödja arbetet för att få till stånd lagstiftning och efterlevnad av lagstiftning för säkra och lagliga aborter i fler länder.

Furthermore, we believe that Sweden should support efforts to bring about legislative and enforcement of laws for safe and legal abortion in all countries.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

This is the opinion that this Parliament should declare to the government.

Vänsterpartiet välkomnar regeringens satsning på FN:s nya jämställdhetsorganisation, UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, med syfte att bland annat bidra till att minska mödradödligheten.

The Left Party welcomes the Government's commitment to the new UN gender equality organization, UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, with a view to, inter alia, contributing to reducing maternal mortality.

även FN:s befolkningsfond UNFPA spelar en central roll i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och för att mål 5 ska uppfyllas.

Even the UN Population Fund UNFPA plays a key role in sexual and reproductive health and rights and meeting [Millenium Development] target 5.

Regeringen har meddelat att det svenska stödet till UNFPA ökar jämfört med 2010.

The government has announced that Swedish support to UNFPA will increase compared to 2010.

Detta är bra, anser Vänsterpartiet, men vi menar att regeringen bör ha som ambition att under kommande mandatperiod höja stödet till UNFPA.

This is good, we say in the Left Party, but we believe that the government should have the ambition to increase its support for UNFPA during the coming term

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

This is the opinion that this Parliament should declare to the government.

27 October, 2010

Hans Linde (V)
Torbjörn Björlund (V)
Siv Holma (V)
Jonas Sjöstedt (V)
Jens Holm (V)
Kent Persson (V)