Project Logo

Protection of Conscience Project

www.consciencelaws.org

Service, not Servitude
Proposed Protection of Conscience Laws
Sweden
Swedish flag

Sweden

Parliamentary Motions

Swedish members of parliament may, each fall, put forward such proposals during a "general motions period." The motions do not have legal weight and do not impose any obligations on parliament. However, they may bring some issues into focus, and, in the right circumstances, some may contribute to political developments in Sweden.

4 October, 20001: Motion introduced by Christian Democrat Per Landgren and Lennart Fridén (Conservative Party). They had introduced the same motion in 2000.


Swedish

Original Text (html)

English

(Caution: machine assisted translation)

Motion 2001/02:So563
Införande av samvetsklausul

Motion 2001/02:So563
Introduction of conscience clause

Motion till riksdagen
2001/02:So563
av Landgren, Per (kd)

Motion to parliament
2001/02:So563
by Landgren, Per (CD)

Införande av samvetsklausul

Introduction of conscience clause

Förslag till riksdagsbeslut
Proposal for a Parliament decision

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samvetsklausul inom sjukvÃ¥rden och högskoleutbildningen.

Parliament advises the Government of its opinion as stated in the motion of a conscience clause in healthcare and education.

Motivering
Justification

"Konungen bör ... ingens samvete tvinga eller tvinga lÃ¥ta." SÃ¥ löd samvetsfriheten i 1809 Ã¥rs regeringsform. Detta avlägsnades i samband med grundlagsreformen 1974 men Ã¥terinfördes i och med att den europeiska konventionen angÃ¥ende skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna införlivades i svensk lagstiftning 1994.1

"The king . . . shall not constrain or allow to be constrained the conscience of any person." That was the Government said about freedom of conscience in 1809. This was removed during constitutional reform in 1974, but reintroduced when the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms was incorporated into Swedish legislation in 1994.1

Den gamle lundafilosofen Hans Larsson förklarade pÃ¥ sin tid att "samvetet dömer vÃ¥ra handlingar som goda eller onda". Ett "dÃ¥ligt samvete" fÃ¥r vi, när vi är medvetna om att vi har gjort nÃ¥got fel och att vi borde ha handlat annorlunda. Samvetet kan sÃ¥ledes definieras som en etisk medvetenhet i var människa. Denna medvetenhet är beroende av den bakomliggande etiken och kulturen och inte minst de grundläggande värden, som vÃ¥r demokrati ytterst vilar pÃ¥. I de flesta etiska system fungerar samvetet som ett korrektiv för vÃ¥rt handlande. Om denna etik, oavsett vilken, försvagas, försvagas även samvetet.

The old philosopher Hans Larsson Lund said at the time that "conscience judge our actions as good or evil". A "bad conscience", we, as we are aware that we have done nothing wrong and that we should have acted different. Conscience can thus be defined as an ethical awareness in each person. This awareness is dependent on the underlying ethics and culture, and, not the least, the fundamental values on which our democracy ultimately rests. In most ethical systems function in the conscience as a corrective for our actions. If this ethic, no matter what, weaken, weakened, even conscience.

Om Sveriges riksdag skulle lagstifta om rätt till dödshjälp i nÃ¥gon form och om det skulle ingÃ¥ i en yrkesgrupps uppgifter och Ã¥ligganden att utföra momentet, dÃ¥ hör det till de grundläggande mänskliga rättigheterna i en rättsstat att kunna vägra att utföra detta för sitt samvetes skull, utan rättslig eller nÃ¥gon annan pÃ¥följd. Exemplet visar behovet av en samvetsklausul, som utgÃ¥r frÃ¥n traditionell etik och vidgar dess tillämpning och inför det som en naturlig del inom t ex sjukvÃ¥rden och utbildningsväsendet.

If the Swedish Parliament were to legalislate a right to euthanasia in some form, and if it were part of a professional group functions and duties to put this into effect, then one of the fundamental human rights in a constitutional state is to refuse to perform it on grounds of conscience, without judicial or other remedies. The example shows the need for a conscience clause, based on traditional ethics and broadened in scope, and to view it as a natural part of health care and education.

De länder som har samvetsklausul kan tillvarata kunnandet och engagemanget hos alla de personer som funnit sin uppgift inom sjukvÃ¥rden, utan att tvinga den som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svÃ¥ra etiska frÃ¥gar att delta i viss verksamhet. Detta kan gälla abort, insättandet av abortiv spiral2 eller dylikt, eller transplantationer av och forskning som inbegriper celler frÃ¥n aborterade foster samt annan praxis, som utifrÃ¥n traditionell etik är kontroversiell. Annan verksamhet som kan vara stötande ur ett annat etiskt perspektiv är vissa djurförsök eller transplantationer av djurorgan till människor.

The countries that have a conscience clause are protecting the skill and dedication of all the people who found their role in health care, without, in difficult ethical issues, forcing conscientious objectors to participate in certain activities. This may include abortion, the insertion of the abortive coil2 or research using cells from aborted fetuses and other practices deemed controversial based on traditional ethics. Other activities that may be objectionable from a different ethical perspective may include some animal studies or transplantation of animal organs into humans.

I Sverige har regering och riksdag resonerat tvärtom och menat att dessa personer bör söka sig till andra yrken om de känner att de inte kan gÃ¥ emot sitt samvete. När Samvetsklausulutredningen presenterade sitt förslag 1996 framkom emellertid att individuella lösningar ofta arbetades fram pÃ¥ berörda arbetsplatser. Det är inte heller sällsynt att man hör vÃ¥rdpersonal hänvisa till en samvetsklausul de tror existerar och som man därför följer. Detta gör att det ofta i realiteten finns en informell samvetsklausul, men lÃ¥ngt ifrÃ¥n alltid.

In Sweden, the government and parliament have reasoned on the contrary, stating that these people should seek other jobs if they feel they can not go against their conscience. When the Conscience Clause Inquiry presented its proposal in 1996 it revealed, however, that individual solutions often were developed in the workplace. It is not rare to hear professionals refer to a conscience clause they believe exists and that it therefore follows. This means that, in reality,there is often an informal conscience clause, though not always.

Trots att Samvetsklausulutredningen inte ansÃ¥g det berättigat att införa en samvetsklausul inom utbildningsväsendet, förordades att studenterna bör ges rätt att hos Överklagandenämnden för högskolan särskilt överklaga beslut om deltagande i obligatoriska utbildningsmoment. Utredningen undersökte inte heller förutsättningarna för att införa en samvetsklausul inom arbetslivet.3

Although the Report of the Inquiry into the Conscience Clause in Higher Education did not consider it justified to introduce a conscience clause in the education system, it was proposed that students should be given the right to appeal to the University Appeals Board in particular appeal to participate in mandatory training modules. The study also failed to examine the conditions for introducing a conscience clause in the workplace.3

När frÃ¥gan om organtransplantation utreddes fanns det även förslag om att införa en samvetsklausul gällande denna verksamhet och ett antal remissinstanser förordade att en samvetsklausul för vÃ¥rdpersonal skulle ge möjlighet att avstÃ¥ frÃ¥n deltagande i transplantationsverksamhet med organ frÃ¥n aborterade foster. SÃ¥ blev emellertid inte fallet.

When the issue of organ transplantation was investigated, there were also proposals to introduce a conscience clause about this activity, and a number of respondents supported the idea that a conscience clause for health professionals would provide the opportunity to abstain from participating in the transplantation of organs of aborted fetuses. That was not the case.

Till syvende og sidst handlar det emellertid inte om att utreda huruvida Sverige skall ha en samvetsklausul inom sjukvÃ¥rden eller ej. FrÃ¥gan är istället hur Sverige skall tillämpa Europakonventionen, som redan är en del av svensk lagstiftning. Enligt vÃ¥r mening bör dock regeringen snarast Ã¥terkomma till riksdagen med lagförslag om en samvetsklausul inom sjukvÃ¥rden och högskoleutbildningen.

Ultimately, we need not ask whether Sweden should have a conscience clause in healthcare or not. The question is how Sweden is to apply the European Convention, which is already a part of Swedish law. In our opinion, however, the Government should return to parliament as soon as possible with proposals for a conscience clause in healthcare and education.

Stockholm
4 oktober 2001

Per Landgren (kd)
Lennart Fridén (m)

Stockholm
4 October, 2001

Per Landgren (CD)
Lennart Fridén (C)


Notes
Provided by the Protection of Conscience Project

1. Petersson, Olof Petersson, The Swedish 1809 Constitution. Stockholm: The Swedish Centre for Business and Policy Studies, SNS. Revised June, 2009, p. 19.

2. Apparently a reference to the intrauterine device (IUD).

3. Samvetsklausul inom högskoleutbildningen : betänkande / av Samvetsklausulutredningen. Samvetsklausulutredningen. ISBN 91-38-13710-0 Stockholm : Fritze, 1994 Svenska 157 s. (157, [5] s.) Serie: Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1994:84. [Conscience Clause in Higher Education: Report of the Conscience Clause Inquiry. ISBN 91-38-13710-0 ISBN 91-38-13710-0 Stockholm : Fritze, 1994 Stockholm: Fritze, 1994 Svenska 157 s. (157, [5] s.) Swedish P. 157 (157, [5] p.) Serie: Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1994:84 Series: Government Official Reports, 0375-250X; 1994:84.]

 

Print Friendly and PDF