Project Logo

Protection of Conscience Project

www.consciencelaws.org

Service, not Servitude
Proposed Protection of Conscience Laws
Sweden
Swedish flag

Sweden

Parliamentary Motions

Swedish members of parliament may, each fall, put forward such proposals during a "general motions period." The motions do not have legal weight and do not impose any obligations on parliament. However, they may bring some issues into focus, and, in the right circumstances, some may contribute to political developments in Sweden.

3 October, 2007: Motion proposed by Christian Democrats Annelie Enochson and Kjell Eldensjö.


Swedish

Original Text (html) | (Word)

English

(Caution: machine assisted translation)

Motion 2007/08:K378
Samvetsklausul

Motion 2007/08:K378
Freedom of conscience

Motion till riksdagen
2007/08:K378
av Annelie Enochson och Kjell Eldensjö (kd)

Motion to parliament
2007/08:K378
by Annelie Enochson & Kjell Eldensjö (CD)

Samvetsklausul

Freedom of conscience

Förslag till riksdagsbeslut
Proposal for a Parliament decision

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samvetsklausul inom sjukvÃ¥rden och högskoleutbildningen.

Parliament advises the Government of its opinion as stated in the motion of a conscience clause in healthcare and education.

Motivering
Justification

De länder som har en samvetsklausul kan tillvarata kunnandet och engagemanget hos alla de personer som funnit sin uppgift inom sjukvÃ¥rden, utan att tvinga den som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svÃ¥ra etiska frÃ¥gor att delta i viss verksamhet. Detta kan gälla abort, insättandet av abortiv spiral eller transplantationer av och forskning som inbegriper celler frÃ¥n aborterade foster samt annan praxis som utifrÃ¥n traditionell etik är kontroversiell. Annan verksamhet som kan upplevas stötande ur ett annat etiskt perspektiv är vissa djurförsök eller transplantationer av djurorgan till människor.

The countries that have a conscience clause are protecting the skill and dedication of all the people who found their role in health care, without, in difficult ethical issues, forcing conscientious objectors to participate in certain activities. This may include abortion, the insertion of the abortive coil1 or research using cells from aborted fetuses and other practices deemed controversial based on traditional ethics. Other activities that may be objectionable from a different ethical perspective may include some animal studies or transplantation of animal organs into humans.

I Sverige har regering och riksdag resonerat tvärtom och menat att dessa personer bör söka sig till andra yrken om de känner att de inte kan gÃ¥ emot sitt samvete. När Samvetsklausulutredningen presenterade sitt förslag 1996 framkom emellertid att individuella lösningar ofta arbetades fram pÃ¥ berörda arbetsplatser. Det är inte heller sällsynt att man hör vÃ¥rdpersonal hänvisa till en samvetsklausul de tror existerar och som man därför följer. Detta gör att det ofta i realiteten finns en informell samvetsklausul, men lÃ¥ngt ifrÃ¥n alltid.

In Sweden, the government and parliament have reasoned on the contrary, stating that these people should seek other jobs if they feel they can not go against their conscience. When the Conscience Clause Inquiry presented its proposal in 1996 it revealed, however, that individual solutions often were developed in the workplace. It is not rare to hear professionals refer to a conscience clause they believe exists and that it therefore follows. This means that, in reality,there is often an informal conscience clause, though not always.

Trots att Samvetsklausulutredningen inte ansÃ¥g det berättigat att införa en samvetsklausul inom utbildningsväsendet, förordades att studenterna bör ges rätt att hos Överklagandenämnden för högskolan särskilt överklaga beslut om deltagande i obligatoriska utbildningsmoment. Utredningen undersökte inte heller förutsättningarna för att införa en samvetsklausul inom arbetslivet.

Although the Report of the Inquiry into the Conscience Clause in Higher Education did not consider it justified to introduce a conscience clause in the education system, it was proposed that students should be given the right to appeal to the University Appeals Board in particular appeal to participate in mandatory training modules. The study also failed to examine the conditions for introducing a conscience clause in the workplace.2

När frÃ¥gan om organtransplantation utreddes fanns det även förslag om att införa en samvetsklausul gällande denna verksamhet, och ett antal remissinstanser förordade att en samvetsklausul för vÃ¥rdpersonal skulle ge möjlighet att avstÃ¥ frÃ¥n deltagande i transplantationsverksamhet med organ frÃ¥n aborterade foster. SÃ¥ blev emellertid inte fallet.

When the issue of organ transplantation was investigated, there were also proposals to introduce a conscience clause about this activity, and a number of respondents supported the idea that a conscience clause for health professionals would provide the opportunity to abstain from participating in the transplantation of organs from aborted fetuses. That was not the case.

Till syvende og sidst handlar det emellertid inte om att utreda huruvida Sverige ska ha en samvetsklausul inom sjukvÃ¥rden eller ej. FrÃ¥gan är i stället hur Sverige ska tillämpa Europakonventionen, som redan är en del av svensk lagstiftning. Det bör därför utredas hur ett införande av samvetsfriheten som en grundläggande mänsklig rättighet i den svenska regeringsformens rättighetskatalog kan genomföras. FrÃ¥gan skulle kunna behandlas av Grundlagsutredningen genom ett tilläggsdirektiv. Grundlagens högre rang i det svenska rättssystemet motiverar denna Ã¥tgärd. Regeringen bör snarast Ã¥terkomma till riksdagen med ett förslag om hur en samvetsklausul inom sjukvÃ¥rden och högskoleutbildningen skulle kunna utformas.

Ultimately, we need not ask whether Sweden should have a conscience clause in healthcare or not. The question is how Sweden is to apply the European Convention, which is already a part of Swedish law. We should therefore determine how to implement the inclusion of freedom of conscience as a basic human right in the catalogue of rights in the Swedish Instrument of Government. The issue could be deal with by the Working Committee on Constitutional Reform through a supplementary directive. This is justified by the constitional precedence of the Swedish legal system. The Government should return to parliament as soon as possible with a proposal on the form a conscience clause in healthcare and higher might take.

Stockholm
3 oktober 2007

Annelie Enochson(kd)
Kjell Eldensjö (kd)

Stockholm
3 October 2007

Annelie Enochson(CD)
Kjell Eldensjö (CD)Notes
Provided by the Protection of Conscience Project

1. Apparently a reference to the intrauterine device (IUD).

2. Samvetsklausul inom högskoleutbildningen : betänkande / av Samvetsklausulutredningen. Samvetsklausulutredningen. ISBN 91-38-13710-0 Stockholm : Fritze, 1994 Svenska 157 s. (157, [5] s.) Serie: Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1994:84. [Conscience Clause in Higher Education: Report of the Conscience Clause Inquiry. ISBN 91-38-13710-0 ISBN 91-38-13710-0 Stockholm : Fritze, 1994 Stockholm: Fritze, 1994 Svenska 157 s. (157, [5] s.) Swedish P. 157 (157, [5] p.) Serie: Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1994:84 Series: Government Official Reports, 0375-250X; 1994:84.]

 

Print Friendly and PDF